Jak zamienić swoją pasję życiową w karierę?

Wielu ludzi nie znosi swo­jej pracy i nawet nie jest świa­do­mych, że można ina­czej. Począt­kowo ogromną radość przy­nosi nowe oto­cze­nie, zmiana, dobre warunki pracy, zarobki, atmos­fera, bene­fity poza­pła­cowe, kul­tura orga­ni­za­cji. A czas mija i mija… Po pew­nym cza­sie przy­cho­dzi roz­draż­nie­nie,­ zdemotywowanie, wypa­le­nie. Dla­czego zostają w pracy, ktora ich nie cie­szy ani nie inte­re­suje? Głow­nym powo­dem jest to, że w rze­czy­wi­sto­ści nie wie­dzą, co chcie­liby w życiu robić. Nie zdą­żyli odkryć swo­ich pasji pod­czas nauki w szkole czy na stu­diach, a teraz są nie­szczę­śliwi. Co zro­bić, żeby podobna fru­stra­cja nie spo­tkała i Cie­bie? Oto kilka rad, ktore pomogą Ci w trans­for­ma­cji codzien­nej rutyny w naj­więk­szą pasję życiową.

Co zro­bił­byś, gdyby pie­nią­dze nie miały zna­cze­nia?

To pierw­sze pyta­nie, ktore pro­fe­sjo­nalni men­to­rzy, psy­cho­lo­dzy biznesu zadają oso­bom, szu­ka­ją­cym w swoim życiu odpo­wied­niej drogi. Zasta­now się, gdzie byś się znaj­do­wał, kto byłby wokoł Cie­bie, jak wyglą­da­łoby Twoje miej­sce pracy, co byś czuł – gdyby tylko nie ist­niały prze­szkody finan­sowe. Odpo­wiedź na to pyta­nie to pierw­szy krok w zde­fi­nio­wa­niu pasji.

Odkry­waj, eks­plo­ruj, pro­buj!

Czy­ta­jąc ten tekst masz za sobą krotką część swo­jego życia. 15, 20 lub 30 lat… Wokoł Cie­bie są setki moż­li­wo­ści odna­le­zie­nia pasji. Masz dużo czasu ucząc się czy stu­diu­jąc, aby zasma­ko­wać pracy w roż­nych bran­żach, spro­bo­wać wszyst­kich dys­cy­plin spor­to­wych od fut­bolu ame­ry­kań­skiego po kry­kiet i taniec kla­syczny. Możesz czy­tać, oglą­dać, posze­rzać wie­dzę i spraw­dzać wszyst­kie opcje. Na tym polega piękno mło­do­ści – możesz kształ­to­wać swoje życie według uzna­nia, testo­wać wszystko, pozna­wać cie­ka­wych ludzi, pra­co­wać jako kie­rowca auto­busu, a po chwili wpro­wa­dzać psy. Tylko się nie boj! W każ­dym dniu dostrze­gaj nowe moż­li­wo­ści, jest szansa, że jedna z nich zosta­nie z Tobą na długo.

Popeł­niaj błędy!

Nic lepiej nie spraw­dzi Two­jej moty­wa­cji i pasji do cze­goś, jak nie proba wytrzy­ma­ło­ści. Dla pasji młody czło­wiek potrafi poświę­cić wszystko, a popeł­nia­nie błę­dow daje mu bez­cenny hart ducha. Za bez­gra­niczną wiarą i deter­mi­na­cją idzie oczy­wi­ście rezul­tat i radość z wyko­ny­wa­nia pracy. Im wię­cej prob podej­miesz teraz, kiedy przed Tobą jesz­cze wiele lat wyzwań i inte­re­su­ją­cego życia, tym łatwiej będzie Ci odna­leźć pasję, ktorą z łatwo­ścią prze­mie­nisz w karierę.

Nie bądź prze­ciętny!

Praca z pasją to praca efek­tywna, moty­wu­jąca i dająca pełną satys­fak­cję. Jeśli chcesz się wyroż­nić, być spe­cja­li­stą w danym zawo­dzie i zna­leźć wyma­rzoną pracę, należy pamię­tać o kom­pe­ten­cjach. Pasja wymaga poświę­ce­nia czasu, zdo­by­cia wie­dzy, umie­jęt­no­ści i odpo­wied­nich postaw. Pra­cuj dziś, aby zebrać korzy­ści za kilka lat i moc pochwa­lić się uni­kalną wie­dzą.

Pogodzenie pracy i pasji wymaga ogrom­nej odwagi i deter­mi­na­cji w dąże­niu do celu. To wielka sztuka, ktora nie udaje się wszyst­kim. Ty masz jesz­cze dużą szansę, odkry­wa­nie swo­ich pasji możesz zacząć już dzi­siaj. Nie cze­kaj, by było za poźno.