REGULAMIN WYZWANIA
„Impact That Matters”
PREAMBUŁA

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Wyzwania”) dotyczy konkursu pod hasłem „Impact
that Matters” (zwanego dalej: „Wyzwaniem”), Stowarzyszenia AIESEC Polska z siedzibą w Markach,
adres: ul. Hallera nr 12, 05–260 Marki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121960, NIP: 5271070759,
kapitał zakładowy: 50 400,00 zł, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Wyzwanie organizowane jest pod patronatem Deloitte Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: aleja
Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Dla M.St.Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000723596, NIP: 5252743619, REGON: 369711637.
3. Każdy Autor zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Wyzwania. Wyrażenie
przez Autora zgody na przestrzeganie Regulaminu Wyzwania podczas przesyłania Pomysłu do
Wyzwania równoznaczne jest z pełną i świadomą akceptacją Regulaminu Wyzwania. Brak wyrażenia tej
zgody równoznaczny jest z rezygnacją z przesłania Pomysłu do Wyzwania.
4. Wyzwanie realizowane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
Wyzwania oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5. Regulamin Wyzwania udostępniony został w sposób umożliwiający nieodpłatne zapoznanie się z nim
przed przesłaniem Pomysłu do Wyzwania. Wyzwanie realizowane jest za pośrednictwem strony
internetowej dostępnej w ramach Serwisu, pod adresem aiesec.pl/impactthatmatters (zwanej dalej:
„Stroną Wyzwania”).
6. Organizator może udostępniać na Stronie Wyzwania treści marketingowe zarówno Organizatora jak i
innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa.
7. Autor świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i udział w Wyzwaniu może się wiązać z
zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Autorów przez osoby nieuprawnione, dlatego Autorzy
powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności
zasadne jest stosowanie przez Autorów programów antywirusowych. Organizator dołoży wszelkich
starań aby Strona Wyzwania była należycie zabezpieczona, przede wszystkim przed dostępem osób
nieuprawnionych.
8. Udział w Wyzwaniu jest dobrowolny oraz nieodpłatny. Autor ponosi jednak ewentualne koszty
związane z prawidłowym zgłoszeniem Pomysłu do Wyzwania (np. koszty połączeń internetowych).
9. Dzięki wygranej zwycięzca może wziąć udział w wymianie międzykulturowej wspierającej działania na
rzecz Celu Zrównoważonego Rozwoju numer 3 – Dobre Zdrowie i Jakość Życia, co pozwoli mu na naukę
języka oraz zdobywanie informacji o innych kulturach w praktycznym, międzynarodowym środowisku.
10. Osoba biorąca udział w wyzwaniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie otrzymywanie informacji związanych z organizacją wyzwania Impact that Matters na wymianę.
Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail
na adres organizatora spod adresu, którego zgoda dotyczy.

§ 1
Definicje

1. Z zastrzeżeniem definicji uwzględnionych w Preambule, dla potrzeb Regulaminu Wyzwania
następujące pojęcia mają znaczenie przypisane im poniżej:
1) Autor – dwie osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia, które nie ukończyły 30 lat, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zgłaszające Pomysł do Wyzwania,

2) Pomysł – odpowiedź na pytanie konkursowe w formie filmu, zgłoszony przez Autora do Wyzwania,
stanowiący utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy,
3) Jury Wyzwania – Internauci oraz powołane przez Organizatora gremium, oceniające zgodność
nadesłanych Pomysłów z kryteriami o których mowa w §5 ust. 11 Regulaminu Wyzwania oraz
decydujące o przyznaniu Nagród.
4) Nagroda – przyznawany przez Organizatora ekwiwalent dla Autora Pomysłu wybranego przez Jury
Wyzwania zgodnie z kryteriami, o których mowa w §5 ust. 11 Regulaminu Wyzwania, w wysokości
wskazanej w §7 ust. 3 Regulaminu Wyzwania.
5) Serwis – strona aiesec.pl/impactthatmatters
6) Ustawa – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
7) Utwory wchodzące w skład Pomysłu- scenariusz, dialogi, zdjęcia, reżyseria, utwory muzyczne i inne
utwory w rozumieniu art. 1 Ustawy wchodzące w skład Pomysłu.

§ 2

Prawa i obowiązki Autora

1. Każdy Autor ma obowiązek korzystać z Serwisu oraz Strony Wyzwania aiesec.pl/impactthatmatters w
sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
osób trzecich.
2. Autor zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
3. Autor zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu lub Strony Wyzwania żadnych
bezprawnych treści.
4. Autor ma świadomość jakiej tematyki jest Serwis oraz Strona Wyzwania oraz jakiego rodzaju
Wyzwanie jest na niej przeprowadzane.
5. Autor jest uprawniony do korzystania z Serwisu lub Strony Wyzwania wyłącznie na własny użytek.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu lub Strony Wyzwania w celu
prowadzenia przez Autora działalności, która naruszałaby interes Organizatora.

§3
Harmonogram

1. Realizacja Wyzwania nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem:
1) Ogłoszenie Wyzwania – 14 maja 2019 roku
2) Nadsyłanie Pomysłów – 27 maja 2019, do godziny 23:59
3) Głosowanie – 28 maja – 2 czerwca 2019, do godziny 22:00
4) Ogłoszenie wyników Wyzwania – 4 czerwca 2019 roku
2. Wyniki Wyzwania ogłoszone zostaną na Stronie Wyzwania oraz na profilu AIESEC in Poland, który
dostępny jest pod adresem www.facebook.com/aiesecpoland/.

§ 4
Warunki uczestnictwa

1. W Wyzwaniu mogą wziąć udział wyłącznie Autorzy mający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
2. W Wyzwaniu nie mogą wziąć udziału:
1) osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) osoby, które ukończyły 30 rok życia,
3) członkowie Jury Wyzwania,

4) osoby fizyczne pozostające istotnymi udziałowcami któregokolwiek podmiotu, będącego klientem
audytowym podmiotu należącego do Deloitte.
5) osoby fizyczne, które pełnią funkcje zarządcze lub nadzorcze w podmiocie, który jest klientem
audytowym podmiotu należącego do Deloitte,
6) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 3)-6) powyżej, tj. małżonek, krewni w linii prostej,
krewni w linii bocznej oraz powinowaci do czwartego stopnia (dalej: „Rodzina”),
3. Autor niezwłocznie poinformuje Organizatora o jakiejkolwiek zmianie dotyczącej okoliczności
faktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3)-6) powyżej, jeśli zmiana ta nastąpi w okresie trwania
Wyzwania.
4. Z zastrzeżeniem ust. 1-3 powyżej, warunkiem uczestnictwa w Wyzwaniu jest:
1) akceptacja Regulaminu Wyzwania,
2) złożenie zgłoszenia na stronie http://pl.aiesec.pl/impactthatmatters do 27 maja 2019
3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Autora, zgodnie z postanowieniami §9
Regulaminu Wyzwania,
4) wyrażenie zgód na wykorzystanie wizerunku osób występujących w Pomyśle zamieszczonych w
systemie
5. Złożenie zgłoszenia jest możliwe poprzez stronę www.aiesec.pl/impactthatmatters
6. Autor, aby zostać zwycięzcą, musi zaaplikować i pojechać na wymianę, która zaczyna się nie później
niż 31.08.2019

§5
Cel i Zasady Wyzwania

1. Celem Wyzwania jest wyłonienie najlepszego zdaniem Jury Wyzwania oraz Internautów Pomysłu
odpowiadającego na pytanie: Jak wyobrażacie sobie świat kiedy osiągniemy Cel Zrównoważonego
Rozwoju numer 3 – Dobre Zdrowie i Jakość Życia?
2. Każdy Autor może zgłosić do Wyzwania dowolną liczbę Pomysłów.
3. Pomysł można zgłosić do Wyzwania wyłącznie poprzez przesłanie go do Organizatora za pomocą
formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na Stronie Wyzwania.
4. Każdy Autor zobligowany jest do uzupełnienia następujących danych w polu „Opis pracy”,
znajdującym się w formularzu zgłoszeniowym:
a) wiek Autora,
b) miejsce zamieszkania,
c) uczelnia,
d) kierunek studiów,
e) stopień studiów,
f) odpowiedź na pytania konkursowe w formie filmu
5. Każdy Pomysł przed jego dopuszczeniem do Wyzwania podlega obligatoryjnej moderacji
dokonywanej przez Organizatora. Czas na moderację każdego Pomysłu wynosi 2 dni robocze.
Moderacja dokonywana będzie zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
6. Każdy Pomysł musi być napisany i nagrany w języku polskim lub angielskim, a maksymalna długość
filmiku nie może przekraczać 1,5 minuty.
7. Organizator uprawniony jest do niedopuszczenia lub późniejszego wykluczenia Pomysłu z Wyzwania
w następujących przypadkach:
1) niezgodności Pomysłu z Regulaminem Wyzwania,
2) naruszenia przez Autora Pomysłu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów
Ustawy,

3) naruszenia ogólnie przyjętych norm społeczno- obyczajowych lub zasad współżycia społecznego, w
szczególności zamieszczenia w Pomyśle treści wulgarnych lub naruszających dobra osobiste osób
trzecich,
4) zamieszczenia w Pomyśle treści pornograficznych,
5) zamieszczenia w Pomyśle treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną,
6) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udział Autora w Wyzwaniu, o których mowa w §4 ust. 2
pkt 3)-6) lub niepoinformowania Organizatora o wystąpieniu bądź zmianie tych okoliczności,
7) zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu Wyzwania.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość przyjęcia Pomysłu do Wyzwania po upływie terminu
nadsyłania Pomysłów, określonego w §3 ust. 1 pkt 2), jednak nie później niż 24 godziny po upływie tego
terminu oraz wyłącznie z ważnych powodów (w szczególności w przypadku awarii Serwisu lub Strony
Wyzwania z przyczyn leżących po stronie Organizatora).
9. W przypadku negatywnego wyniku moderacji z powodów, o których mowa w ust. 7 pkt 1)-5) powyżej,
Autor uprawniony jest do usunięcia przyczyn, które spowodowały niedopuszczenie lub wykluczenie
Pomysłu z Wyzwania oraz ponownego przesłania Pomysłu do Organizatora w terminie 48 godzin od
momentu otrzymania przez tego Autora informacji o przyczynach niedopuszczenia lub wykluczenia
Pomysłu z Wyzwania. W przypadku Pomysłów przesłanych w ostatnich dwóch dniach terminu
nadsyłania Pomysłów, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2), Organizator zastrzega sobie prawo
dopuszczenia poprawionych Pomysłów do Wyzwania nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Wyzwania.
10. Organizator ustali skład Jury Wyzwania gwarantując jednocześnie jego pełną niezależność.
11. Ocena Pomysłów przez Jury Wyzwania przebiegać będzie według następujących kryteriów:
1) wywiązanie się z zadania zamieszczonego na Stronie Wyzwania,
2) zgodność z Regulaminem Wyzwania i jego tematyką,
3) jakość odpowiedzi.

§6

Zobowiązania/Oświadczenia Autorów Pomysłów

1. Zgłaszając Pomysł do Wyzwania, jego Autor oświadcza, że:
1) przysługują mu wszelkie prawa autorskie lub jest zgodnym z prawem dysponentem majątkowych
praw autorskich do Pomysłu jako całości oraz do wszelkich Utworów wchodzących w skład Pomysłu,
tym samym jest uprawniony do przesłania Pomysłu do Wyzwania bez naruszania praw (majątkowych i
osobistych) osób trzecich oraz dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych prawnie
chronionych tajemnic, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych i
innych praw chronionych,
2) przysługujące Autorowi autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Pomysłu jak również
do wszelkich Utworów wchodzących w skład Pomysłu nie zostały w żaden sposób ograniczone, w
szczególności na rzecz osoby trzeciej, jak również nie występuje przymusowe pośrednictwo osób
trzecich w zarządzaniu prawami autorskimi,
3) uzyskał wszelkie wymagane zgody twórców Utworów wchodzących w skład Pomysłu oraz artystów
wykonawców lub innych osób występujących w Pomyśle na wykorzystanie ich dóbr osobistych (imion,
nazwisk, wizerunku) jak również na utrwalanie oraz późniejsze rozpowszechnienie w ramach Pomysłu
tych dóbr osobistych w zakresie określonym w §8 Regulaminu Wyzwania,
4) uzyskał zgody właściwych osób na utrwalanie oraz późniejsze rozpowszechnienie w Pomyśle
obiektów ich wnętrza i wyposażenia,

5) Pomysł ani żaden z Utworów wchodzących w skład Pomysłu nie został stworzony przez osoby, o
których mowa w §4 ust. 2 pkt 3)-6) lub przy ich udziale lub wsparciu,
6) Pomysł ani żaden z Utworów wchodzących w skład Pomysłu nie stanowi reklamy usług, lub
działalności własnej Autora lub osoby trzeciej, oraz nie zawiera lokowania produktów lub usług,
7) przysługują mu pełne prawa do stworzenia i rozpowszechnienia dzieł zależnych do Pomysłu jako
całości jak również do każdego z Utworów wchodzących w skład Pomysłu,
8) jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji, o której mowa w §8 Regulaminu Wyzwania,
9) nie istniały i nie istnieją żadne ograniczenia natury prawnej lub faktycznej, w wyniku których
udzielenie licencji do Pomysłu byłoby nieważne lub nieskuteczne,
10) nie ukończył 30 roku życia.
2. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej okażą się niezgodne z prawdą z
winy Autora lub niezachowania przez Autora zasad należytej staranności, w skutek czego osoba trzecia
zgłosi wobec Organizatora uzasadnione roszczenia z tytułu naruszenia jej praw, w szczególności praw
autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych, Organizatorowi przysługuje wobec
Autora roszczenie regresowe o zwrot kosztów związanych z uzasadnionym roszczeniem osoby trzeciej.
Organizator niezwłocznie poinformuje Autora w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią ww.
roszczeń.
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wiąże Autora również po usunięciu ze Strony
Wyzwania jego Pomysłu naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
4. Każdy Autor zobowiązuje się zachować oryginalną wersję Pomysłu i przekazać ją Organizatorowi na
jego żądanie pod rygorem wykluczenia Pomysłu z Wyzwania.
5. Organizator informuje, że Pomysły zamieszczane przez Autorów na Stronie Wyzwania mogą być
publicznie dostępne dla osób korzystających ze Strony Wyzwania z możliwością dostępu do nich w
miejscu i czasie przez nich wybranym.
6. Przesyłając Pomysł do Wyzwania, jego Autor oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie swojego
Pomysłu w celu promocji Wyzwania w serwisie Youtube, Facebook oraz Instagram.
7. Organizator informuje, że w przypadkach przewidzianych prawem na każde wezwanie sądu lub
uprawnionych organów przekaże posiadane przez siebie informacje o Autorze określone w właściwym
żądaniu.
8. Autorzy, udając się na Global Volunteer zobowiązują się do dostarczenia:
1) Co najmniej 50 zdjęć tygodniowo, w tym: zdjęcia z gadżetami, z pracy, z podróży;
2) Co najmniej 1 filmiku tygodniowo, w tym: filmik z miejsca zamieszkania, widoków, użytku
gadżetów;
3) Pisemnej relacji po wolontariacie
4) Co najmniej 10 relacji na serwisie Instagram, ze znacznikami @deloitte.kariera oraz
@aiesecpolska

§ 7
Przyznanie nagrody

1. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Autorami Nagrodzonych Pomysłów,
wykorzystując do tego celu dane przesłane przez nich podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas
przesyłania Pomysłu do Wyzwania.
2. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia w Serwisie lub na Stronie Wyzwania imienia, nazwiska
oraz pseudonimu lub nazwy Nagrodzonego Autora Pomysłu.
3. W Wyzwaniu zostaną przyznane Nagrody dla Autorów 3 wybranych przez Internautów i Jury
Wyzwania pomysłów w postaci dofinansowania w wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące
złotych brutto) na osobę na wszelkie koszty związane z udziałem w Global Volunteer, w tym koszty
administracyjne, ubezpieczenia, przelotu oraz wyżywienia podczas wyjazdu na Global Volunteer

organizowanego przez AIESEC Poland. Udział w Global Volunteer dotyczy wymiany międzykulturowej,
nauki języka w praktycznym środowisku oraz wspierania realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju
numer 3 – Dobre Zdrowie i Jakość Życia. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w momencie zatwierdzenia
udziału w wymianie w systemie AIESEC, bez możliwości rezygnacji z projektu.
4. Autor każdej poprawnie zmoderowanej odpowiedzi otrzyma certyfikat potwierdzający jego udział w
Projekcie.
5. Stowarzyszenia AIESEC Polska, Hallera 12, 02-560 Marki przekaże nagrody na konto bankowe
zwycięzców.
6. Wszelkie decyzje Jury Wyzwania w zakresie Nagradzania są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
7. O przyznanej Nagrodzie Nagrodzony Autor zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres
poczty elektronicznej e- mail, podany podczas rejestracji w Serwisie.
8. W celu odbioru Nagrody Nagrodzony Autor zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania
wiadomości o przyznanej Nagrodzie wskazać Organizatorowi numer konta bankowego, na który ma
zostać przekazana przedmiotowa Nagroda. Numer konta bankowego wykorzystywany będzie przez
Organizatora wyłącznie celem wypłacenia przedmiotowej Nagrody pieniężnej.
9. Każdy Nagrodzony Autor zobowiązany jest w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym
wskazać Organizatorowi adres zamieszkania, miejsce i datę urodzenia, numer PESEL.
10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Nagrodzonym Autorem w terminie 14 dni,
Organizator podejmie jedną próbę kontaktu z Nagrodzonym Autorem celem ustalenia wskazanych w
ust. 8-9 powyżej danych. W przypadku braku możliwości nawiązania takiego kontaktu Organizator jest
upoważniony do odebrania prawa do przyznanej Nagrody.
11. Nagrodzonemu Autorowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do przyznanej Nagrody na
osobę trzecią.
12. Nagroda przysługuje autorowi w momencie uzyskania akceptacji udziału w projekcie Global
Volunteer. W przypadku rezygnacji z projektu, autorzy zobowiązani są do zwrócenia 100 % ofiarowanej
im kwoty.

§8
Zakres Licencji

1. Przesyłając Pomysł do Wyzwania, Autor udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej,
nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 5 (słownie: pięciu) lat, po upływie których licencja
przekształca się w licencję na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Licencja obejmuje upoważnienie Organizatora do korzystania z
Pomysłu stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy na polach eksploatacji wymienionych w art.
50 Ustawy, a w szczególności:
1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania Pomysłu w całości lub w części, w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy na wszelkich dostępnych nośnikach obrazu i dźwięku każdą możliwą
techniką/systemem/rodzajem zapisu, w tym na papierze, kliszach, taśmach, na płycie analogowej, płycie
kompaktowej, na CD, VCD, CD-Romie i plikach MP3, na innych nośnikach zapisu magnetycznego, lub
cyfrowego, nośnikach światłoczułych, umożliwiających eksploatację i montaż przy wykorzystaniu
komputera, przy wykorzystaniu techniki drukarskiej, reprograficznej, technik multimedialnych
dostępnych w chwili akceptacji Regulaminu Wyzwania (w tym techniki cyfrowej i zapisu magnetycznego
oraz światłoczułego); poprzez wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej
komputera i do pamięci nietrwałej RAM oraz do serwerów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet,
2) prawo do użyczenia lub najmu egzemplarzy Pomysłów – nośników z nagrodzonymi Pomysłami i ich
fragmentami bez względu na formę i technikę ich utrwalenia oraz zwielokrotnienia, a także – na
zastosowany nośnik materialny, w tym VCD, DVD, CD, plików cyfrowych,

3) w zakresie rozpowszechniania Pomysłów w sposób inny, niż określony powyżej: publiczne
wystawienie, wyświetlenie lub odtworzenie Pomysłów na pokazach otwartych, zamkniętych,
biletowanych i niebiletowanych- niezależnie od rodzaju i wielkości widowni, oraz publiczne
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pomysłów w miejscu i czasie przez siebie
wybranym tj. w sieci Internet (w szczególności na profilach/kanałach Organizatora w mediach
społecznościowych, na stronie internetowej, w serwisie Youtube.com, na stronie internetowej, w tym w
serwisach typu video on demand, w sieciach intranet i innych sieciach komputerowych).
2. Łącznie z udzieleniem licencji do każdego Pomysłu, Autor udziela Organizatorowi zgody na
wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań Pomysłu oraz do udzielania zezwoleń na
wykonywanie autorskich praw zależnych osobom trzecim – w zakresie terytorialnym i czasowym oraz na
polach eksploatacji określonych powyżej. Zgoda obejmuje w szczególności dokonywanie zmian,
skrótów, przeróbek, tłumaczeń lub adaptacji Pomysłu, w tym wtórne wykorzystanie w całości lub w
części lub jako część innych utworów.
3. Organizator jest uprawniony do upoważnienia osób trzecich do korzystania z Pomysłów w zakresie
uzyskanej licencji (sublicencja).
4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania stworzonych przez Autorów Pomysłów.
5. Przesyłając do Wyzwania Pomysł stanowiący utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy, Autor zobowiązuje
się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Pomysłu w zakresie:
1) decydowania o oznaczaniu Pomysłu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępnianiu go
anonimowo,
2) nienaruszalności treści i formy Pomysłu,
3) decydowania o pierwszym udostępnieniu Pomysłu nieograniczonej liczbie osób,
4) nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem Pomysłu oraz w trakcie korzystania z niego.
6. Autor upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu praw, o których mowa w ust. 5
powyżej.

§ 9
Dane Osobowe

1. W celu prawidłowego i skutecznego przesłania Pomysłu do Wyzwania Autor jest zobowiązany
uzupełnić Konto w Serwisie o następujące dane osobowe niezbędne do prawidłowego uczestnictwa w
Wyzwaniu i przeprowadzenia Wyzwania, tj. nazwa użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko.
Rezygnacja z podania tych danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Wyzwaniu.
2. Celem otrzymania przyznanej Nagrody pieniężnej, o której mowa w §7 ust. 3 pkt Regulaminu
Wyzwania Autor zobligowany jest dodatkowo do spełnienia wymogu, o którym mowa w §7 ust. 8
Regulaminu Projektu.
3. Przesłanie Pomysłu do Wyzwania wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
równoznaczne z udzieleniem przez Autora zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu i w
zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.
4. Organizator jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Autorów w
rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych, Organizator informuje, że:
1) pełna nazwa Organizatora brzmi Stowarzyszenie AIESEC Polska
2) siedziba Administratora znajduje się w Markach, ul Hallera 12, 05-250
3) dane osobowe Autorów zbierane są przez Organizatora w celu zapewnienia prawidłowego
przeprowadzenia Wyzwania, wydania/wypłacenia Nagród, oraz prowadzenia sprawnej komunikacji z
uczestnikami Wyzwania – Autorami przesłanych Pomysłów.

4) Autor ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
5) podanie danych osobowych przez Autorów ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ust.
2 powyżej.
6. Odbiorcą danych osobowych jest Stowarzyszenie AIESEC Polska.
7. Autor niniejszym upoważnia Organizatora do podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
8. Autor w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego.
9. Dane osobowe zawarte w formularzu wypełnianym przez Autora podczas przesyłania Pomysłu do
Wyzwania przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 10
Wymagania techniczne

1. Warunkiem skutecznego przesłania Pomysłu do Wyzwania jest:
1) posiadanie przez Autora dostępu do Sieci Internet, z zainstalowanym oprogramowaniem
umożliwiającym przeglądanie zasobów internetowych, akceptującym pliki typu cookies,
2) posiadanie przez Autora indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
3) posiadanie przez Autora jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet
Explorer, Safari.
2. Pomysł może zostać skutecznie przesłany do Organizatora poprzez podanie linku do filmu, który
zostanie wcześniej umieszczony na wybranej platformie.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne/Odstąpienie

1. Każdy Autor uprawniony jest do składania Organizatorowi reklamacji dotyczących sposobu
przeprowadzania Wyzwania przez Organizatora.
2. Reklamacje można przesyłać na adres:
Stowarzyszenie AIESEC Polska, Hallera 12, Marki, 05-260
3. Składając reklamację Autor proszony jest o wskazanie w jej treści nieprawidłowości, które
spowodowały jej zgłoszenie.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego ją Autora.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Organizatora, z zastrzeżeniem, iż
Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji przed upływem 30 dni od daty jej
doręczenia Organizatorowi.
6. W przypadku przesłania reklamacji drogą elektroniczną, Autor może wyrazić zgodę na otrzymanie
odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja została przesłana.
7. Przedmiotem reklamacji nie powinny być w szczególności wady, usterki lub niemożność przesłania
Pomysłu do Wyzwania, spowodowane:
1) niespełnieniem przez Autora wymagań technicznych wskazanych w §10 Regulaminu Serwisu,
2) błędami, pomyłkami Autora,
3) nieprawidłowym korzystaniem przez Autora z sieci Internet/przeglądarki internetowej/łączy
telekomunikacyjnych.
8. Organizator może zwrócić się do Autora z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, jeśli wymaga
tego prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja

Autora zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia przekazania Organizatorowi dodatkowych
informacji. W przypadku nie przekazania dodatkowych informacji Organizator rozpatrzy reklamację w
zakresie możliwym na podstawie przedstawionych przez Autora pierwotnych informacji.
9. Autorowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Wyzwaniu (rozumianego jako akceptacja
Regulaminu Wyzwania) przez cały czas jego trwania, tj. do momentu ogłoszenia wyników Wyzwania,
zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4) Regulaminu Wyzwania. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane
zgodnie z ust. 2 powyżej.
10. Organizator niezwłocznie prześle Autorowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
W przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia drogą elektroniczną, potwierdzenie jego
otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail Autora, z którego przesłał on
oświadczenie o odstąpieniu.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Wyzwania wyłącznie z ważnych przyczyn, tj.
zmian w obowiązującym prawie, awarii Serwisu lub Strony Wyzwania oraz siły wyższej rozumianej jako
sytuacja niemożliwa do przewidzenia oraz niezależna od Organizatora, której Organizator nie miał
możliwości skutecznie zapobiec. Zmiana Regulaminu Wyzwania poprzedzona będzie poinformowaniem
Autorów o fakcie jej dokonania, jej zakresie oraz dniu wejścia w życie, oraz prośbą o ponowną akceptację
nowej treści Regulaminu Wyzwania.
2. Autorzy mają możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu Wyzwania za
pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują. Regulamin Wyzwania można pobrać w
formie pliku PDF na stronie aiesec.pl/najlepiey
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Wyzwania mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny w zakresie w jakim regulują one przyrzeczenie publiczne, tj. art. 919 – 921.
4. Regulamin Wyzwania opublikowany został w dniu 30 kwietnia 2019 roku.