Regulamin konkursu „Co zabierzesz w plecaku?”

zwany dalej „Regulaminem”

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie AIESEC Polska, z siedzibą w Markach, 05-260 , przy ulicy Hallera 12, dalej nazywany „AIESEC” lub „Organizatorem”
 2. AIESEC jest także sponsorem konkursu.
 3. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym przez Organizatora umieści w serwisie Facebook bądź Instagram odpowiedź na zadanie konkursowe Organizatora zgodnie z instrukcją.
 4. Zwycięzcami konkursu jest 2 uczestników, którzy zamieszą najciekawsze według Jury odpowiedzi, zdjęcia na zadanie konkursowe. Kryteria wyboru najlepszego zgłoszenia są wskazane w dalszej części regulaminu.
 5. Jury konkursu, zwane dalej „Jury” to organ, w skład którego wchodzą eksperci, wybrani spośród pracowników AIESEC Polska. Skład osobowy Jury oraz kompetencje organu i sposób wyboru Zwycięzcy zostaną wskazane w dalszej części regulaminu.
 6. Nagrodami w konkursie są: wyjazd na wolontariat w ramach Global Volunteer do Maroko i pokrycie jego kosztów do 1500zł oraz wyjazd na praktyki w ramach Global Entrepreneur do Egiptu i pokrycie jego kosztów do 1500zł. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom, w ustalonym z nimi terminie.
 7. Zwycięzca zostaje Ambasadorem AIESEC i zobowiązuje się do relacjonowania całego wyjazdu na swoim profilu na Facebooku i Instagramie.
 8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II Przebieg i czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się  5 października 2018 roku o godzinie 14:00 i trwa do 5 listopada 2018 roku do godziny 23:59.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zawieszenia konkursu, jego odwołania, skrócenia lub przedłużenia terminu jego trwania bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany w zakresie czasu trwania konkursu będą ogłaszane w siedzibie Organizatora.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego zapisów.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest bycie osobą pomiędzy 18, a 30 rokiem życia.
 5. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez odpowiedź na zadanie konkursowe zgodnie z instrukcją Organizatorów. Odpowiedzi należy umieszczać na Instagramie bądź Facebooku, zgodnie z instrukcją konkursu, umieszczoną na Fanpage’u Organizatorów w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/aiesecpoland/
 6. Zadanie konkursowe brzmi: Zrób zdjęcie! I weź udział w konkursie. Oznacz nas na Instagramie (@aiesecpolska) lub Facebooku, dodaj ciekawy zabawny opis oraz hashtag #odkrywamzAIESEC do opisu zdjęcia. Czekamy na zgłoszenia do 5.11.2018 do północy, a dnia 5 listopada 2018 roku o godzinie 19 ogłosimy wyniki.
 7. Nadesłane odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 8. Zgłoszenia, które nie będą zgodne z postanowieniami, nie będą brane pod uwagę.
 9. Uczestnik przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie jego odpowiedzi lub zdjęcia przez AIESEC, w szczególności na dodanie logo Organizatora, publikację odpowiedzi w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Jednocześnie, w przypadku wygranej zgadza się na zostanie Ambasadorem AIESEC i zobowiązuje się do relacjonowania wyjazdu na swoim profilu na Facebooku i Instagramie.
 10. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród wszystkich uczestników konkursu, którzy spełniają wymogi regulaminu oraz udzielili odpowiedzi na zadanie konkursowe zgodnie z instrukcją Organizatora.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 listopada 2018 roku około godz. 19 na Fanpage’u AIESEC in Poland w serwisie Facebook i Instagram.
 12. Zwycięzcy mogą być powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu ogłoszenia wyników na dowolny wybrany przez siebie termin, bez podania przyczyny.
 14. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 15. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

III Prawa autorskie

 1. Każdy Uczestnik, który wysłał odpowiedź w ramach konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem tekstu stanowiącego odpowiedź i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że odpowiedź lub zdjęcie nadesłane w ramach konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

IV Jury i sposób wyłonienia Zwycięzców

 1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Jury składające się z pracowników AIESEC, będących ekspertami w dziedzinie, której konkurs dotyczy.
 2. Jury składa się z 4 osób. W skład Jury wchodzą Michalina Kowalczyk, Daniel Carrillo, Marilia Chimendes, Maciej Bancer.
 3. Jury podczas wyłaniania Zwycięzcy ocenia nadesłane przez uczestników zdjęcia pod kątem wartości merytorycznej, kreatywności, ciekawości i wszelkich innych walorów, które uzna za stosowne. Na tej podstawie odpowiedziom przyznawane są punkty. Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Jeżeli w głosowaniu nie uda się wyłonić zwycięzcy, odbywa się ono po raz kolejny. Tur głosowania jest tyle, aż doprowadzą one do wyłonienia Zwycięzcy.
 4. Może być tylko dwóch zwycięzców w konkursie – jeden wygrywa wyjazd w ramach Global Volunteer, a drugi w ramach Global Entrepreneur.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. Uczestnicy nie mają prawa na odwoływanie się od podjętej przez Jury decyzji oraz nie mają wglądu do wyników głosowania przeprowadzanego przez Jury.

V Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie są jest wyjazd na Global Volunteer w Maroko i pokrycie kosztów lotów, ubezpieczenia, wizy do 1500zł w ustalonym terminie i do ustalonego przez organizatora miasta, oraz wyjazd na Global Entrepreneur w Egipcie i pokrycie kosztów lotów, ubezpieczenia, wizy do 1500zł w ustalonym terminie i do ustalonego przez organizatora miasta
 2. Nagroda sponsorowana jest przez Stowarzyszenie AIESEC Polska.

VI Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez usunięcie przez Uczestnika jego zgłoszenia stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe lub poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgody na adres: contact@aiesec.pl. Przetwarzanie danych na podstawie zgody będzie zgodne z prawem do momentu wycofania zgody.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu (AIESEC). Link do polityki prywatności Stowarzyszenia AIESEC Polska, w której znajduje się pełna treść klauzuli informacyjnej: Polityka prywatności
 3. Przeprowadzenie konkursu jest zgodne z Ogólny rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty na adres Organizatora konkursu lub poczty elektronicznej na adres: contact@aiesec.pl
 6. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres: contact@aiesec.pl.Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 7. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

VII Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook i Instagram.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibach Organizatorów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany w obrębie Regulaminu są uznawane za obowiązujące z momentem umieszczenia ich w Regulaminie.
 6. Pytania, zażalenia czy reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można składać w siedzibie Organizatorów osobiście lub pocztą na adres Organizatora. Organizator zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi na złożone wnioski w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.