AIESEC – Stowarzyszenie AIESEC Polska z siedzibą w Wołominie przy ul. Wiśniowej 6, 

05-200 Wołomin zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000121960, NIP: 5271070759 (dalej również „AIESEC”) przestrzega prawa 

Użytkowników do prywatności. Niniejsza polityka prywatności zwana dalej również 

„Polityką” opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o 

Użytkownikach strony https://aiesec.pl/ (dalej „Serwis”) i jej części składowych oraz tryb

ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu. 

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu

1.1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane 

i przetwarzane w Serwisie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

1.2. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od 

rodzaju udostępnianych Użytkownikom w Serwisie funkcjonalności (dalej łącznie „Usługi”). 

Szczegółowe regulacje towarzyszące Usługom mogą wskazywać inne dane osobowe, których 

przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi Usługi oferowanej w 

Serwisie. 

1.3. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane 

przez AIESEC wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania 

danej Usługi.

2. Administrator danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest AIESEC (dalej 

„Administrator”). 

2.2. Administrator powołał inspektora ochrony danych. Adres e-mail inspektora ochrony 

danych: contact@aiesec.pl.

3. Cel i czas przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Serwis za zgodą 

osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w 

sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe 

tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników Serwisu i w ramach 

komunikacji z Użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Szczegółowy cel oraz komplet 

niezbędnych informacji wymaganych obowiązującym prawem podany jest przy każdej 

Usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

3.2. Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania dla celów marketingu 

bezpośredniego.

3.3. Dane osobowe, w związku z funkcjonowaniem Serwisu, są przetwarzane:

  1. a) w celu realizacji Usług dostępnych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania 

jest niezbędność przetwarzania (art. 6 ust. 1 litb. b RODO);

  1. b) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera o ile taka będzie świadczona 

przez AIESEC – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania 

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  1. c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na 

prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia 

stosowanych funkcjonalności;

  1. d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –

podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO).

3.4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wymienianych powyżej celów.

4. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

4.1. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych 

przekazanych Administratorowi w ramach Usług.

4.2. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

ramach korzystania z Usług w Serwisie może się zwrócić bezpośrednio do Administratora z 

prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając 

wiadomość na adres e-mail powołany w Art. 2. 

5. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

5.1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim 

stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed 

dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby 

przetwarzające na użytek Serwisu dane osobowe Użytkowników, również na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia 

wydane przez Administratora.

6. Udostępnianie danych osobowych

6.1. Administrator nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) 

zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu osobom trzecim i podmiotom 

komercyjnym. 

6.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim 

współpracującym z AIESEC w związku z realizacją Usług: tj., podmiotom świadczącym 

usługi doradcze, informatyczne, księgowe, ubezpieczeniowe, itp.

6.3. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników Serwisu poza 

Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Przetwarzanie innych danych Użytkowników

7.1. W ramach Serwisu i jego częściach składowych zbierane są także informacje zawarte w 

logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych 

związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania 

ogólnych statystycznych informacji dotyczących użytkowników odwiedzających Serwis.

8. Ochrona transmisji

8.1. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane 

są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

9. Pliki cookies

9.1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki 

cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, 

komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu i pozwalają na 

odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies 

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.2. Administrator zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies 

oraz uzyskuje do nich dostęp. Administrator nie odpowiadają za zawartość plików cookies 

wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone w 

Serwisie.

10. Korzystamy z plików cookies w celach

  1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić 

stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  1. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  1. c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po ewentualnym zalogowaniu, o ile zostanie 

udostępniona taka ewentualność), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 

podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  1. d) zapamiętania podejmowanych interakcji.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z

Serwisu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego 

w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

WAŻNE: w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie 

zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu 

w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 

obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na 

temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Newsletter

Administrator może świadczyć usługę newslettera Użytkownikom, którzy w tym celu podali 

swój adres e-mail. Usługa newsletter polega na okresowym przesyłaniu wiadomości o 

zapowiedziach, nowościach u Administratora (treści marketingowe). Podanie danych jest 

wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości jego wysyłki.

12. Uprawnienia Użytkownika

12.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –

https://uodo.gov.pl/. 

12.2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane 

będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 

wycofaniem. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila na adres

contact@aiesec.pl.

13. Historia zmian

Polityka aktualna na dzień 29 maja 2020 r.

Sprawdź finansowanie

Sprawozdanie finansowe

Zobacz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Zobacz